ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
193
เดือนที่แล้ว
831
ปีนี้
1,816
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,816
ไอพี ของคุณ
3.235.245.219

E-serviceโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ส่งเสริมอาชีพการ เพาะเห็ดการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทอผ้าไหม หลักสูตร การออกแบบลายผ้าไหม)
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทนงชัยใหญ่ หมู่ที่ 14 (จากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางสำนักสงฆ์เทพสิลาชัย) งบประมาณใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเข็ม หมู่ที่ 11 (จากสรรน้ำคุ้มถนนไปทางทิศใต้ จรดถนน ค.ส.ล.เดอม คุ้มตาวิน) งบประมาณใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำส้ญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสำโรง หมูที่ 6 (จากแยกถนน คสล.บ้านสำโรง ไปทางทิศตะวันตกเชื่อมเขตบ้านทนงชัยใหญ่) 
-:- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
-:- จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาจ้างเลขที่ egp.ช.12-2564 ลว.27 ม.ค.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และล้อมลวดหนามรอบสระน้ำคุ้มกันจารย์-เกาะกง บ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12 สัญญาจ้างเลขที่ egp.ช.11-2564 ลว.12 ม.ค.2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 สัญญาจ้างเลขที่ egp.ช.10-2564 ลว.11 ม.ค.2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองที) ประจำเดือน มกราคม 2564 (นายวีรศักดิ์ กงจักร) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ประจำเดือน พฤษาภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (นายบุญเกียรติ ยืนยาว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองที) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายอภิชัย แก้วโมกข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองที) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายวีรศักดิ์ กงจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองที) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นายสิทธิศักดิ์ ตอนสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการการพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองที) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นางสาวดาวเรือง สุขรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากคุ้มโคกกระโดดเชื่อมคุ้มโคกอังกัญ) 
-:- ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านประปืด หมู่ที่ 3 คุ้มโคกเสรียง (จากบ้านนายวีนัส ทองหล่อ จรดถนนเทศบาล) 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจพอการให้บริการของหน่วยงาน อบต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ประจำปี 2562 
-:- ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 
-:- ประกาศราคากลาง อบต.เมืองที วิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกันจารย์ ม.12 (จากสามแยกบ้านนายเรือน มีสติ ไปทางทิศใต้คุ้มเกาะกง) 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเซ็ม ม.11 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

-:- ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่