องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,076
เดือนที่แล้ว
1,684
ปีนี้
1,076
ปีที่แล้ว
14,673
ทั้งหมด
15,749
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง ปิดทำการงดให้บริการประชาชน กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อาคารสำนักงาน 
-:- ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ถ. /ผ.ถ.1/5 
-:- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- แจ้งรายชื่อเกษตรกร ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณี โรคลัมปีสกิน  
-:- การพิจารณาได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรค ลัมปีสกิน 
-:- การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารกรุงไทย  
-:- ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 
-:- จัดตั้งสถานที่กักกัน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 
-:- การพิจารณาได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรค ลัมปีสกิน 
-:- ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัย (โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ) 
-:- มาตรฐานการให้บริการ 
-:- ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที 
-:- ประกาศ คู่มือ ข้อบังคับและระเบียบที่ใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประชุมคณะกรมการกองทุน สปสช. ครั้้งที่1/2565
ต้อนรับคณะทำงานกำกับติดตามและการปฎิบัติราชการในภูมิภาคที่๑๓
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ครั้้งแรก
ยื่นบัญชีรายจ่ายในการรับเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต.
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้้ง
ตรวจสอบเหตุร้องเรียน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 
-:- ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ (ผด.2) ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาซื้อขาย รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเผยแพร่การทำสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านบุทม หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศเผยแพร่การทำสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 
-:- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการการเจาะบ่อบาดาล บ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 
-:- ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB 1/2564 ลว.11 สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,325 บาท 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 8652 สุรินทร์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มกราคม 2565 (นางสาวดาวเรือง สุขรอบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เมืองที (กู้ชีพ-กู้ชีพ อบต.เมือง ประเดือน มกราคม 2565 (นายอภิชัย แก้วโมกข์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกเปิดข้างเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ประจำเดือน มกราคม 2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 (นายหวัน พารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงประจำเดือนมกราคม 2565 (นายบุญเกียรติ ยืนยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศหน้าห้องผู้บริหาร,ห้องธุรการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศเผยแพร่รายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันจารย์ หมู่ที่ 12 (จากสามแยกบ้านนายสมบูรณ์ งามเทศ ไปทางทิศเหนือ)) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุทม หมู่ที่ 4 (จากหน้าบ้านนายสำอาง สุขดี ถึงหน้าบ้านนายสุระ เฉียบแหลม)) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังแก หมู่ที่ 10 (จากสี่แยกยุ้งฉางไปถึงหน้าบ้านนายคำคม หงศ์อนันต์) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายมานพ สมัครสมาน ถึงบ้านนางตวม โพธ์แก้ว) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกัว หมู่ที่ 9 (ด้านข้างโรงเรียนฝั่งทิศใต้) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (จากคุ้มโคกกระโดเชื่อมคุ้มโคกอังกัญ) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 (ซอยกลางคุ้มโคกกระโดด)) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

ขอเชิญแวะเที่ยว แวะชอบปิ้งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวาย หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานหวายบ้านบุทม
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือสรรบุคคล (สอบประเมินสมรรถนะ) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุุคคลเพื่อการดำเนินสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินกาสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที ประจำปีงบประมาณ 2563 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่