องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
141
เดือนนี้
3,673
เดือนที่แล้ว
3,832
ปีนี้
29,568
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
68,120
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยที่มิได้กำหนดไว้ พ.ศ.255817 ก.พ. 2566
2ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ17 ก.พ. 2566
3มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง17 ก.พ. 2566
4ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) 256217 ก.พ. 2566
5ประกาศ ก.อบต.จ.สร.หลักเกณฑ์ในการสอบสวนฯ การลงโทษทางวินัย 255817 ก.พ. 2566
6ประกาศ ก.อบต.จ.สร.แก้ไขเพิ่่มเติมถึง (ฉบับที่ 70 )พ.ศ.256417 ก.พ. 2566
7ประกาศ ก.อบต.จ.สร. แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 6717 ก.พ. 2566
8ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินตอบแทนประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นของรางวัลประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.255827 เม.ย. 2565
9ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 192 มี.ค. 2565
10ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย5 เม.ย. 2564
11ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2563) หมวด 13 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง5 เม.ย. 2564
12ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 66) พ.ศ.2563 หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน5 เม.ย. 2564
13ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบล พ.ศ.25622 เม.ย. 2564

1