องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับค่ะ

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
1,656
เดือนที่แล้ว
6,668
ปีนี้
43,223
ปีที่แล้ว
23,879
ทั้งหมด
81,775
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

นางสาววราภรณ์ ศรีระอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
เบอร์โทร 061-6596928


นางสาวจารุวรรณ ชาติชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
EMail : Shibuyaprincess@hotmail.com


นายพิชัย งา่มนุช
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 085-3318453


นางสาวเรืองรอง กันสุมาโส
นิติกร
ชำนาญการ


นางสาวอาณิศรา พวงเพชร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาวจารุวรรณ ยวงทอง
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นางพัชรากร ภาชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางสาวปรียาภรณ์ บึงไกร
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ


นางกนกพร เขจรเนตร
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ


พ.จ.อ. เสริม หอมพิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาวมาริษา บุญปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


นางสาวโชติกา วงษ์เลิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


นางสาวสุนิสา สุขยานุดิษฐ
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานพัฒนาชุมชน)


นางสาวโยษิตา ดีประดวง
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานป้องกันฯ)


นางสาวเมทนีพร ดาราชู
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานนโยบายและแผน)


นางสาวอภิญญา แก่นเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานทั่วไป)


นางสาววิไลวรรณ ห่อทอง
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานบุคคล)


นางสุณีย์ มีสติ
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(นักการภารโรง)


นายบุญฤทธิ์ สมัครสมาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)


นายหวัน พารา
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)


นายพิชยะ สุธาอัด
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานป้องกันฯ)


นายอมรเทพ ยิ่งสุข
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานขับรถยนต์)


นายเพชร เพชรดีทน
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานขับรถยนต์)


นายอุทิศ วงศ์คล่อง
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป
(งานตกแต่งสวน)