ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
             ตำบลเมืองที ตั้งอยู่ระหว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอศีขรภูมิ มีเส้นทางคมนาคมได้สะดวก 2 เส้นทาง ทางรถยนต์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226) และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลเมืองทีมีหมู่บ้านซึ่งราษฎรประกอบอาชีพหัตกรรมหวาย ทั้งหมู่บ้าน เหมาะสำหรับจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกับตำบลเมืองทีมีประวัติมายาวนาน ซึ่งทราบกันว่าเป็นหมู่บ้านที่ท้าวเวียงปุม เป็นหัวหน้า ก่อนที่จะย้ายหมู่บ้านไปอยู่ที่บ้านคูประทาย (จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบัน) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้  โดยมีปราสาทเมืองที หากได้รับการบูรณะปฏิบัติสังขร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
 
ข้อมูลอาณาเขต   
          ทิศเหนือ                ติดกับ       ตำบลปราสาททอง (อำเภอเขวาสินรินทร์)                       
          ทิศใต้                    ติดกับ     ตำบลราม
          ทิศตะวันออก           ติดกับ       ตำบลช่างปี่                                                              
          ทิศตะวันตก            ติดกับ       ตำบลบุฤาษี
ข้อมูลเขตปกครอง    จำนวน  12 หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 2 บ้านตาเปาว์                          
     หมู่ที่ 3 บ้านประปืด
     หมู่ที่ 4 บ้านบุทม                                                                
     หมู่ที่ 5 บ้านทะนงชัย
     หมู่ที่ 6 บ้านสำโรง                                                            
     หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์
     หมู่ที่ 9 บ้านหนองกัว                                                        
     หมู่ที่ 10 บ้านสังแก
     หมู่ที่ 11 บ้านเซ็ม                                                                
     หมู่ที่ 12 บ้านกันจารย์
     หมู่ที่ 13 บ้านกาเกาะ                                                          
     หมู่ที่ 14 บ้านทนงชัยใหญ่
 
สำนักงานท้องถิ่นอื่นในตำบล
        เทศบาลตำบลเมืองที  ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านเมืองที และหมู่ที่ 7 บ้านโคกลำดวน
 ข้อมูลด้านสาธารณสุข
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน    1   แห่ง
ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       สถานีตำรวจ           จำนวน     1 แห่ง
       ศูนย์ อปพร. ตำบลเมืองที   จำนวน     1 แห่ง
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที มีเนื้อที่ประมาณ  38.34  ตารางกิโลเมตร หรือ 23,607  ไร่มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง ลูกฟูก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยไหลผ่าน 1 สาย มีป่าสงวน  (แปลงที่ 1 ) 161 ไร่   ป่าสงวน(แปลงที่ 2 ) 456ไร่  
                                                                                                                              
ข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลเมืองที  ณ เดือน  ธันวาคม 2562
                                                                                                                                    
หมู่ที่                      ครัวเรือน(หลัง)              ชาย                  หญิง                รวม
2                               219                          406                    412                 818
3                                265                           526                    545             1,071
4                               299                           642                    624              1,266
5                               142                           254                   234                  488
6                               195                           371                   362                  733
8                                 92                          173                    176                 349
9                               137                          236                    215                  451
10                             187                          372                    377                  749
11                             200                          345                    390                  735
12                             230                          420                    413                  833
13                             190                          351                    354                  705
14                            166                          272                    300                   572
                                                                                                                     
รวม                        2,399                         4,368                 4,402              8,770
 
การคมนาคม สาธารณูปโภค
 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
 - การคมนาคม
         ทางหลวงแผ่นดิน                 จำนวน           1  สาย                  ถนนลาดยาง                จำนวน       3 สาย 
         ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        จำนวน         62 สาย                   ถนนดินยกระดับ           จำนวน   2 สาย
        ถนนหินคลุก                          จำนวน     60 สาย                      ถนนลูกรัง                    จำนวน  1 สาย
 
- การโทรคมนาค
        ที่ทำการไปรษณีย์                  จำนวน       1 แห่ง (เขตเทศบาล)
         สถานีโทรคมนาคม                 จำนวน       1 แห่ง
 
-  การไฟฟ้าเข้าถึง                           
         จำนวน  12 หมู่บ้าน           
 
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ลำน้ำ , ลำห้วย  จำนวน       2 สาย                บึง , หนองและอื่นๆ   จำนวน       6 แห่ง
 
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                  ฝาย       จำนวน       4  แห่ง                     ประปาหมู่บ้าน           จำนวน        10  แห่ง
 
ข้อมูลด้านสังคม
การศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  5 แห่ง ได้แก่
          1.โรงเรียนบ้านตาเปาว์  
          2.โครงการบ้านประปืด
          3.โครงการบ้านบุทม 
          4.โครงการบ้านทะนงชัย
          5.โรงเรียนบ้านหนองกัว
          ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู้ชุมชน  จำนวน  1 แห่ง
        
สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
     วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน       4  แห่ง  ได้แก่                                                         
          1.วัดป่าเทพจตุรทิศ  หมู่ที่ 9          
          2. สำนักสงฆ์ บ้านสังแก  หมู่ที่ 10  
          3.วัดป่าทนงรัตน์วนาราม หมู่ที่ 8  
          4.สำนักสงฆ์ธาตุเทพศิลาชัย หมู่ที่ 14
 
มวลชนจัดตั้ง
     ลูกเสือชาวบ้าน   2   รุ่น   จำนวน       300   คน
     อปพร.  3   รุ่น   จำนวน       361   คน
     อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดชุมชน   1   รุ่น  จำนวน         60   คน
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
     ธนาคารข้าว  9  กลุ่ม
     สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน  11  กลุ่ม
     กลุ่มสตรี   12  กลุ่ม
     เงินอุดหนุน อ.พ.ป.  1  กลุ่ม
     เงินกองทุนสงเคราะห์ประจำหมูบ้าน  11  กลุ่ม
     กขคจ.  9  กลุ่ม
     ออมทรัพย์    9   กลุ่ม
     ผู้ใช้น้ำประปา   1  กลุ่ม
     อสม.   1  กลุ่ม
     ศูนย์สาธิตการตลาด   5  กลุ่ม
     กลุ่มหัตกรรมหวาย    1   กลุ่ม
     กลุ่มเยาวชน    3   กลุ่ม          
     ฟื้นฟูเพื่อการเกษตร   5   กลุ่ม
     กองทุนข้าวพันธุ์ดี   2   กลุ่ม
 
สภาพเศรษฐกิจ
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
      
                  โรงสี   จำนวน   2   แห่ง