ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที   จังหวัดสุรินทร์ / หมายเลขโทรศัพท์ 044-069655 / หมายเลขโทรสาร 044-069607

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ไลน์ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
524
เดือนที่แล้ว
785
ปีนี้
1,316
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,316
ไอพี ของคุณ
3.238.206.122

นางสาววราภรณ์ ศรีระอุดม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
เบอร์โทร 061-6596928


นางสาวจารุวรรณ ชาติชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที
EMail : Shibuyaprincess@hotmail.com


นายพิชัย งา่มนุช
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 085-3318453


นางสาวเรืองรอง กันสุมาโส
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวอาณิศรา พวงเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจารุวรรณ ยวงทอง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางพัชรากร ภาชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


พ.จ.อ.เสริม หอมพิลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวมาริษา บุญปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวปรียาภรณ์ บึงไกร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายพิชญุตม์ พิกุลทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวโชติกา วงษ์เลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบุญฤทธิ์ สมัครสมาน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวสุนิสา สุขยานุดิษฐ
คนงานทั่วไป (งานพัฒนาชุมชน)


นางนวลศรี เหิมฉลาด
นักการภารโรง


นางสาวโยษิตา ดีประดวง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)


นางสาวเมทนีพร ดาราชู
คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)


นายอมรเทพ ยิ่งสุข
คนงานทั่วไป (งานขับรถยนต์)


นายชูศักดิ์ สุดศักดิ์กรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเพชร เพชรดีทน
คนงานทั่วไป (งานขับรถยนต์)


นายอมรเทพ อิ่มจิต
คนงานทั่วไป (งานตกแต่งสวน)


นางสาวเบญจพร สิงห์ซอม
คนงานทั่วไป (งานบุคคล)


นายประณต โพธิ์แก้ว
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)


นางสาวอภิญญา แก่นเพชร
คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)